Кодлох чадвар зайлшгүй байх ёстой чадварын нэгт тооцогдох болжээ